ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

 

Днес, 28.02.2018г., в Шуменмежду:

 

Детска градина „СМЕХОРАНИ“, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Христо Генчев“ №6, ЕИК по Регистър БУЛСТАТ 000920664, представлявана от Румяна Георгиева Русева в качеството си на Директор на Детска градина „Смехорани“, гр.Шумен, наричан/а/ за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

ЕТ „Свилен Лазаров-СС 91“със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. „Стефан Изворски“ №14, ЕИК 127052499, представляван от Свилен Крумов Лазаров в качеството си на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „СТРАНИТЕ“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

 

на основание чл. 20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛ за периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детската градина,

 

се сключи този договор при следните условия:

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на храни и хранителни продукти, наричани в договора „Продукти/те“ за нуждите на ДГ“Смехорани“, описани в Ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение № 1както и да представя с официален документ Бюлетина на „САПИ“ ЕООД с актуалните цени на хранителните продукти за област Шумен.

(2) Доставките се извършват периодично по заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които са доставени при условията на настоящия Договор.

(3) Доставките на Продуктите ще се извършват ежеседмично в рамките на работното време на обекта и в делничните дни на седмицата, посочени в т. 7 от раздел ІV на Техническата спецификация, която е неразделна част от този договор.

(4)Заявките на Възложителя се подават през предходната календарна седмица по електронна поща/факс/хартия или др.

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(1) Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер до достигане на сумата от 30 000.00 (тридесет хиляди) лева без ДДС, която с 20% ДДС е 36 000.00 (тридесет и шест хиляди) лева.

(2) Единичните цени на хранителните продукти се изчисляват на база актуален Бюлетин на „САПИ“ ЕООД за цените на едро на хранителните продукти в област Шумен, коригирани със съответния процент отстъпка/надценка, предложен в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1 .

(2.1)Изпълнителят е длъжен преди издаване на фактура за направените доставки през изминалата седмица да предоставя на възложителя актуалния Бюлетин на „САПИ“ ЕООД, въз основа на който се преизчисляват единичните цени на продуктите с точност до втория знак след десетичната запетая.

(2.2)Предложеният процент за корекция на единичните цени в ценовото предложение на Изпълнителя е постоянна величина за времето на действие на договора.

Член 3. Начин на плащане

(1) Заплащането на всяка доставка се извършва ежеседмично на база на документи, удостоверяващи приемането на стоката (търговски документ, фактура или друг съотносими документи), подписани от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставените Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

(2) Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на подписване на документа, удостоверяващ приемането на продуктите и от издаване на фактурата.

(3) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя: IBAN-BG32UBBS 8541 1010 2790 02, банков код-UBBSBGSF при Банка –ОББ Шумен. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок се счита, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

 

ІІІ. СРОКОВЕ

Член 4.

(1) Настоящият Договор влиза в сила от 06.03.2018г. и е със срок на действие до достигане на стойността на договора по чл.2, ал.1.

(2) Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти в делничните дни на седмицата и по видове хранителни продукти, посочени в т.7 на раздел ІV от Техническата спецификация.

 

ІV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Член 5

(1) Мястото на доставка е франко склада на Възложителя, гр. Шумен, ул. „Христо Генчев“ №6. Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка.

(2) Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на действащите нормативни изисквания, посочени в раздел ІІ на Техническата спецификация.

(3)Други съотносими към изискванията за доставка на Продуктите са:

а) следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, сертификат, удостоверение за съответствие, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти;

б) следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет на български език, посочващ съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях.

в) следва да имат добър търговски вид;

г) всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 75 процента от общия срок на годност, обявен от производителя;

(4) Доставките на Продуктите се извършват след писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през текущата седмица, отнасяща се за доставките през следващата седмица. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронна поща/факс/хартия или по друг начин на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените продукти и техните количества. Възложителят може да прави корекция в подадената/ните заявки в зависимост от реалните потребности не по-късно от 3 (три) работни дни преди установения ден за доставка, като писмено уведомят за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническата спецификация на Възложителя, Ценовото предложение на Изпълнителя и с направената заявка.

(6) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продукти съобразно алинея (7) от този член, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея (7) по-долу като „несъответствия“ и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в този договор. След отстраняване на несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

(7) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:

а) несъответствие на доставените Продукти със заявените количества и/или със заявения вид от конкретен продукт;

б) несъответствието на доставените Продукти с изискванията за качество, етикиране, (Приложение №1 към договора);

в) несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;

г) несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на този договор;

д) несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност;

е) нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти;

ж) други несъответствия по качеството на Продуктите по преценка на Възложителя, и/или неговия упълномощен представител.

(8) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно ал.7 от този член или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се отбелязват в констативния протокол по ал.6 от този член.

(9) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. 8 и ал.10 от този член, контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ Страните, ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на доставените Продукти, независимо от обекта на рекламация, Възложителят е длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на етикета.

(10) Рекламация относно явни несъответствия на доставените Продукти със заявения им вид и количество, и/или несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти, и/или Несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия договор, както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в констативния протокол по ал.6 от този член и са обвързващи за Изпълнителя.

(11) При рекламации относно скрити несъответствия на доставените Продукти с Ценово предложение (Приложение № 2 към договора), или с изискванията за безопасността на доставения Продукт и при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че продуктите не съответстват на заявените количества и нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок до 3 (три) работни дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол ал.6 от този член, подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол, подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

(12) При несъответствия на доставените Продукти с изискванията на договора, констатирани по реда на предходните алинеи, Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови.

(13) Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества продукти, надвишаващ заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка.

 

Член 6.

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ).

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

Член 7.

(1) Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия договор, отговарящи на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя по актуални единични цени на хранителните продукти от Бюлетина на „САПИ“ ЕООД за област Шумен, коригирани с предложения процент отстъпка/надценка от Ценовото предложение на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорените срокове заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определени Продукти или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати договора.

(4) Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз на хранителни Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостоверение за регистрация на транспортно средство.

(5) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия договор.

(6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят има право да получи уговорената цена, съгласно определения начин на плащане.

(7) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(8) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно несъответствието/съответствието на доставените Продукти с Ценовото предложение (Приложение № 2 към договора), с или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се вписват в протокола.

(9) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с всички изисквания по този договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или на трети лица от несъответстващи продукти.

(10) Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена в уговорения срок.

 

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Член 8.

(1) Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно условията и по начина, посочен в този договор.

(2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на съответната заявка по реда на член 5, ако отговарят на договорените изисквания.

(3) Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в договореното време.

(4) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на Продуктите до посоченото в чл.5, ал.1 от договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на договора.

(6) Възложителят има право на рекламация на доставяните по договора Продукти, при условията посочени в него.

(7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в сроковете, определени в чл.5, ал. 12 .

(8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на договора, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(9) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна, изрично посочена от Изпълнителя като такава.

 

VІІ.НЕУСТОЙКИ

Член 9.

(1) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 2 % (два процента) от стойността на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процентаот цената на продуктите, за която се отнася забавата.

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 2 % (два процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процентаот размера на забавеното плащане.

(3) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани несъответствия, продължила повече от 5 (пет) работни дни, Възложителят има право на неустойка равна на 2 % (два процента) от стойността продуктите по съответната заявка.

(4) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на месец, чиято основателност е установена по предвидения в договора ред, Възложителят има право на неустойка равна на 2 % (два процента) от общата стойност на продуктите по съответните заявки.

(5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки.

(6) В случай, че Възложителят прекрати или развали настоящия договор без основание или преустанови заявяването на продукти, предмет на договора за период по- дълъг от месец без основание, той дължи на Изпълнителя неустойка равна на 10% (десет процентаот стойността на доставените продукти през месеца, предхождащ прекратяването на договора.

 

VІІІ.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член10.

(1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

а )по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

б) с достигане на стойността на доставките до прага, определен в чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;

в) когато са настъпили съществени промени във финансирането на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на тези обстоятелства;

г) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора („непреодолима сила“) продължила повече от 5 (пет) работни дни;

(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия договор:

а) при системни нарушения на договорните взаимоотношения;

б) забавяне на доставката на Продукти;

в) забавяне или отказ за отстраняване на несъответствия на Продукти, констатирани по реда на договора;

г) отказ за извършване на доставка;

д)доставки на Продукти, несъответстващи на изискванията на договора, констатирани по регламентирания ред.

 

ІХ.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член11.

(1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

 

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член12.

(1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална информация, получена писмено от страна Изпълнителя.

(2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

 

 

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

Член 13.

За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 14.

(1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия договор са:

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Румяна Русева.

Телефон: 054/ 88 70 47, 0899070816

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес за кореспонденция: ул.”Христо Генчев” № 6

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Нели Атанасова

Телефон: 0896/731 799

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес за кореспонденция: ………………………………

 

(2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор, следва да съдържат наименованието и номера му, да бъдат в писмена форма за действителност.

(3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по този член се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

 

Член 16.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

 

Член 17.

(1) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

 

Член 18.

Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

 

Член 19

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение №2 – Ценово предложение на Изпълнителя.

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.