Квалификация

   На 19-20.10.2019 г. педагогическият екип на ДГ "Смехорани" участва в Квалификационен курс на тема: "Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата", организиран от Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование- град Варна, с ръководител: гл. ас. д-р Ил. Ризов.