Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта

 

 

 

Целта на Проекта за подпомагане на физическото възпитание и спорт е:


1. Подобряване физическото развитие с цел опазване и укрепване функциите на организма и повишаване на общата работоспособност на децата
2.Формиране двигателни умения и навици с цел развитие на физ. качества и координационни способности у децата
3. Възпитаване на екологична култура чрез проявите на физическа активност сред природата

 


 

ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"   

 

  

    Нашата детска градина участва активно в проекта, съвместно с катедра Педагогика на ШУ,, Еп. Константин Преславски"- Шумен, който дава възможност да се подобри    качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. 
 
 

 

НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА УЧАСТВА В ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И МЛЯКО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от

Бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

 

 

 

Общи и специфични цели на Схемата "Училищен плод"

   Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
   Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора на плодовете и зеленчуците, както и да развие навиците им за здравословно хранене. В България над 20% от децата имат наднормено тегло, като над 14 на сто от тях имат свръх тегло, а между 6 и 7% страдат от затлъстяване. Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата трябва да бъде ежедневната консумация на 400 грама разнообразни зеленчуци и плодове  – оптимален прием, препоръчван от Световната здравна организация.

   Специфичните цели на схемата са да се прекрати тенденцията за ниска консумация на плодове и зеленчуци, да се повиши в дългосрочен план консумацията на плодове и зеленчуци сред децата, да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни. Предоставя се възможност на значителен брой деца в училищна възраст да консумират плодове и зеленчуци, като по този начин се осигуряват равни възможности за всички деца и подпомага социалното сближаване.

   Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разходите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене, както и ще осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве.


   Подробности: тук

    НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

 


 

Схема "Училищно мляко"

 

 
 
   Схемата “Училищно мляко” се прилага през учебната година и включва периода от 15 септември до 31 май. Доставките на млякото и млечните продукти по схемата “Училищно мляко” се извършват след получаване на одобрение. Млякото и млечните продукти по схемата “Училищно мляко” се предоставят на следните групи учащи се, посещаващи редовно учебни заведения: 1. децата от I до подготвителна група включително в държавните, общинските и частните детски градини; 2. децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително в държавните, общинските и частните училища.
Всички продукти, разпределяни по схемата “Училищно мляко”, трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на ЕС и да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.
Млякото и млечни продукти се предоставят на децата и учениците чрез извършване на 45 доставки в рамките на учебната година. Продуктите се раздават равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица по предварително утвърден график, но не повече от десет доставки на месец.
Децата и учениците получават мляко и млечни продукти само през учебните дни, с изключение на ваканциите. Общия брой на учебните дни се обявява официално за всяка учебна година от Министерство на образованието и науката и се отразя в графика на доставките.
Учениците не получават мляко и млечни продукти по време на отсъствие от училище/ детска градина или при участието им във ваканционни лагери.
Млякото и млечни продукти се предоставят на децата и учениците в съответствие с изискванията за здравословно хранене, определени с Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.).
Схема „Училищно мляко” има за цел да насърчава консумацията на прясно и кисело мляко и на други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата
Прилагането на тази схемата в училищата ще увеличи консумацията на мляко и млечни продукти от деца и ще допринесе за формирането на здравословни хранителни навици,
 
   Схемата „Училищно мляко” в учебните заведения се прилага за постигане на следните цели:
1. трайно увеличаване на делът на млякото и млечните продукти в храненето на децата, във възрастта, когато се оформят хранителните им навици;
2. повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата, за да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици;
3. стимулиране производството и реализацията на мляко.
Прилагането на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национална помощ съгласно чл. 217 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);
 
Прилагането на схема „Училищно мляко“ е съфинансирано със средства включени в бюджета на Държавен фонд „Земеделие”.
 
 

 

ПРОЕКТ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБИНЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ВНОСИТЕЛ: ДГ "СМЕХОРАНИ"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ФОАЙЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ
ШУМЕН 2016


1. ВИЗИТКА

Детска градина,, Смехорани" се намира в Добруджанския квартал, на ул.,, Хр. Генчев"6.
В детската градина се обучават 102 деца, разпределени в 4 възрастови групи. провеждат се  много допълнителни дейности, за които няма достатъчни помещения в ДГ. Използва се само физкултурния салон. Това налага обособяване на част от фоайето на втория етаж като кабинет за допълнителни дейности, както и обезопасяване на стълбището, намиращо се в непосредствена близост. Тук ще се провеждат допълнителните педагогически услуги- английски език, руски език, музика, изобразително изкуство и ще се съхраняват добрите практики и творчество на децата.


2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Обособяване на кабинет за допълнителни дейности
Изграждане на преградни стени във фоайето на втория етаж и обособяване на самостоятелно помещение/ кабинет/
Обезопасяване на стълбището
 
3. ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Преподавателите ще имат възможност да реализират по- качествена педагогическа услуга за развитие на допълнителни компетенции у децата.
Ще се засили интереса на децата към допълнителната дейност и желание за активно усвояване на знанията и разгръщане на творческия потенциал.
Ще се подобри материалната база на ДГ.
Ще се обезопаси стълбищното пространство.
Децата ще могат да се учат и творят в благоприятна среда.
 
 

 П Р О Е К Т

Екологична среда за децата в детската градина

 

Настоящият проект е изготвен във връзка с обявения конкурс от Министерството на околната среда и водите

на тема „ Обичам природата – и аз участвам „

в рамките на националната кампания ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

 

2011 година

 

 1. Обяснителна записка
 1. Резюме

Екологичното възпитание е важна част от възпитанието на децата и основен приоритет в педагогическата дейност на ДГ„Смехорани”. Ние осъзнаваме, че европейското бъдеще на България е невъзможно без повишаване екологичната култура на населението и най-вече на подрастващите.

Нашето детско заведение има 20-годишна традиция в тази насока. В него се обучават и възпитават  120 деца. Градината работи по програмата на Флупи. В занималните са създадени природни кътове, в които се отглеждат растения и рибки, за които се грижат децата. Те се запознават с правилата за поведение в природата, за опазване на околната среда и т. н. Градината ежегодно участва в конкурс за рисунки, посветен на Международния ден на водата, провежда мероприятия във връзка с Международния ден на земята.Инициатори и организатори сме на Екофестивала в нашия град,който се провежда веднъж на две години Провеждат се акции за засаждане на дървета, почистване на района около детската градина, поставяне на къщички за птици и т.н.

Настоящият проект предвижда да се продължи традицията в ДГ “Смехорани” да се работи с акцент върху екологичното възпитание. За реализацията на тази цел предвиждаме да извършим почистване и озеленяване на ДГ„Смехорани”, в които ще участват активно децата и техните родители. Това ще допринесе за приобщаването им към екологичните ценности. Освен това проектът предвижда поставяне на кошчета за разделно сметосъбиране и монтиране на пейки,дворни и спортни съоръжения.

       2. Дейности

 • почистване на двора и района около детската градина, в което ще се включат децата, техните родители и персоналът на детската градина – с доброволен труд. Събраните отпадъци ще бъдат транспортирани до депо за твърди битови отпадъци гр. Шумен;
 • закупуване на кошчета за разделно събиране на отпадъци;
 • закупуване на дворни и спортни съоръжения
 • монтиране на пейки;
 • оформяне на оградки между площадките в двора на детската градина;
 • засаждане на цветя,райграс и храсти. В засаждането ще вземат участие децата, техните родители и персоналът на детската градина с доброволен труд.

 

 1.  Цели и задачи

 

С реализацията на дейностите, заложени в настоящия проект, ще се постигнат следните цели:

 • ще се продължи традицията в ДГ “Смехорани” да се работи с акцент върху екологичното възпитание;
 • ще се приобщят децата към идеята за почистване и опазване на природата;
 • ще се затвърди у тях положително и грижовно отношение към околната среда;
 • ще се затвърдят знанията за разделно събиране на отпадъците;
 • с монтирането на нови пейки ,дворни и спортни съоръжения ще се подобрят условията за отдих и за наблюдаване и опознаване на природата. Децата трябва да живеят в среда, която им позволява да опознават природата и да научават стратегии за нейното опазване;
 • ще се почисти двора и района на детската градина;
 • ще се предотврати възможността от нови замърсявания в бъдеще;
 • ще се приобщят и родителите към идеята за опазване на околната среда.

 

 1. Целева група

 

Целева група на настоящия проект са 120 деца, които посещават ДГ „ Смехорани „ техните родители и 18 души персонал на детската градина.

 

II.Данни по посочените критерии                                                                         

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

III.       Предложение за устойчивост на проекта, мерки за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи, обществено участие

 

Разделно събраните отпадъци от хартия, метал и пластмаса ще бъдат предавани за вторични суровини. Педагогическият персонал ще проведе занятия на екологична тематика, целящи да затвърдят у децата наученото при реализацията на дейностите по проекта.

Така  ще се осигури устойчивост на проекта и възможност за изграждане на трайни навици у децата за опазване на околната среда и за разделно събиране на отпадъци.

За устойчивостта на проекта от значение е и фактът, че градината разполага с денонощна охрана, което ще гарантира опазването на озеленените площи и доставените пейки, кошчета и контейнери.

Поставянето на съдове за отпадъци в двора на детската градина, както и педагогическите мерки за повишаване на екологичното съзнание на децата, са гаранция за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи.

Освен децата, в почистването и озеленяването ще се включат и техните родители с доброволен труд, като по този начин ще се приобщят и те към идеята за разделно сметосъбиране и опазване на околната среда.

 1. Мерки за недопускане на повторно замърсяване на  почистените площадки Педагогическия персонал ще проведе занятия на екологична тематика, целящи да затвърдят  у децата наученото при реализацията на дейностите по проекта.Така ще се осигури устойчивост на проекта и възможност за изграждане на трайни навици у децата за опазване на околната среда  и за разделно събиране на отпадъците.
  Обучение на деца и родители за опазване на създадените и възстановени дворни площи.           Почистване на озеленените и почистени площи
  Поддържане на засадените храсти и растения
 • Последващо стопанисване на изградените нови дворни съоръжение чрез физическа охрана
 • Поставянето на съдове за отпадъци в двора на детската градина , както и педагогическите мерки за повишаване на екологичното съзнание на децата, са гаранция за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи.

 

Приложения:

Приложение №1 – План-сметка за разходите по проекта;

Приложение №2 - Местоположение на замърсени и озеленени площи и площадки със съдове за разделно сметосъбиране, пейки и кошчета за отпадъци;

Приложение №3 – График за извършване на дейностите по проекта

Приложение №4 – Декларация от Община Шумен;

Приложение №5 – Писмо за обществена значимост на проекта от Община Шумен;

Приложение № 6 – Декларация от директора на ДГ  "Смехорани"