ЕТИЧЕН КОДЕКС

на ДГ „СМЕХОРАНИ“

 

Раздел I. Общи положения

 

Чл. 1. Етичният кодекс на ДГ „СМЕХОРАНИ“ е разработен съгласно чл. 175, ал. 1 от ЗПУО.

 

Чл. 2. Етичният кодекс е поставен на видно място в институцията и е публикуван на интернет страницата на детската градина.

 

Раздел II. Морални отговорности към детето

 

Чл. 3. Педагогическите специалисти в детската градина са длъжни да:

 1. осигуряват равен достъп до образование на всяко дете;

 2. прилагат индивидуален и диференциран подход в работата си за разгръщане на потенциала на всяко дете;

 3. спазват принципите на конфиденциалност на информацията;

 4. проявяват висок професионализъм в работата си и непрекъснато да повишават квалификацията си за ранна диагностика на обучителни затруднения.

 

Чл. 4. Всички служители в детската градина са длъжни да:

 1. не накърняват достойнството и честта на децата;

 2. не излагат децата на фактори, които могат да застрашат тяхното психическо, физическо, нравствено и образователно развитие;

 3. уважават различието и да подкрепят уникалността на всяко дете;

 4. не допускат личните им пристрастия, убеждения и вярвания да влияят на развитието на децата.

 

Раздел III. Морални отговорности към семейството

 

Чл. 5. Педагогическите специалисти са длъжни да:

 1. дават своевременна информация на родителите за резултатите от обучението и постигнатите образователни резултати на детето им;

 2. дават информация на семейството за личностното развитие на детето и информация, която е съществена за неговия напредък при спазване на принципите на конфиденциалност.

 

Чл. 6. Всички служители в детската градина са длъжни да:

 1. зачитат традициите и ценностите, породени от различната културна принадлежност на семейството;

 2. не използват служебните си отношения със семейството за лично облагодетелстване;

 3. пазят в тайна поверителната информация, станала им известна в изпълнение на служебните им задължения.

 

Раздел IV. Морални отговорности към колегите

 

Чл. 7. Всички служители в детската градина са длъжни да:

 1. не разпространяват невярна информация, която може да навреди на авторитета и доброто име на други служители;

 2. не изнасят поверителна информация за другите служители, станала им известна в изпълнение на служебните им задължения;

 3. спазват добрия тон в общуването на работното място и да се въздържат от създаването на конфликтни ситуации.

 

Раздел V. Морални отговорности към обществото

 

Чл. 8. Всички служители в детската градина са длъжни да:

 1. се стремят да разбират и уважават различните ценности и традиции на различните култури в общността;

 2. участват активно в живота на общността и да създават политики, които да благоприятстват личностното развитие на децата;

 3. популяризират сред общността правата на децата и тяхното активно включване.

Раздел VI. Морални отговорности на децата

 

Чл. 9. Децата в детската градина:

 1. пазят авторитета и доброто име на институцията и педагогическите специалисти, които работят с тях;

 2. уважават различието на останалите членове в детската градина, дължащо се на различна етническа, национална, религиозна или друга принадлежност или други личностни различия;

 3. не пречат на работата на учителите в детската градина и им оказват съдействие при необходимост;

 4. зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и не прилагат физическо и психическо насилие.

 

Раздел VII. Морални отговорности на родителите

 

Чл. 10. Родителите на децата в детската градина са длъжни да:

 1. осигуряват редовното присъствие на децата си в детската градина;

 2. съдействат на педагогическите специалисти в процеса на подкрепа за личностно развитие на децата;

 3. присъстват редовно на провежданите родителски срещи;

 4. спазват правилника за дейността на детската градина;

 5. зачитат правата, честта и достойнството на останалите членове на детската градина.

 

Раздел VIII. Взаимоотношения с община, МОН, РУО и други

 

Чл. 11. Всички служители в детската градина са длъжни да:

 1. се ръководят в работата си от принципите на безпристрастност, законосъобразност, своевременност, точност и добросъвестност;

 2. изпълняват функциите си съобразно длъжностната си характеристика и да повишават квалификацията си;

 3. оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на задълженията им.

 

Раздел IX. Конфликт на интереси

 

Чл. 12. Конфликт на интереси възниква, когато служителят в детската градина има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му в съответствие с длъжностната му характеристика и изискванията към заеманата длъжност.

 

Чл. 13. Педагогическите специалисти не могат да извършват срещу заплащане обучение или подкрепа на деца, с които работят в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството.

 

Чл. 14. Служителите в детската градина са длъжни да не допускат да бъдат въвлечени от други служители в ситуации, при които има конфликт на интереси.

 

Раздел X. Професионално поведение

 

Чл. 15. Служителите в детската градина са длъжни да изпълняват съвестно задълженията си и да се стремят към подобряване на услугите, които извършват.

 

Чл. 16. Служителите са длъжни да опазват имуществото на детската градина и да се грижат за него като добри стопани.

 

Чл. 17. Служителите в детската градина са длъжни да предприемат всички действия за опазване поверителността на информацията.

 

Чл. 18. Бившите служители на детската градина са задължени да не изнасят поверителна информация, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения.

 

Раздел XI. Комисия по етика

 

Чл. 19. Комисията по етика дава становища по сигнали и жалби, свързани с прилагането на Етичния кодекс на детската градина.

 

Чл. 20. Членовете на Комисията по етика се избират от педагогическия съвет.

 

Чл. 21. Комисията по етика работи по Правилник за дейността си, който се утвърждава на заседание на педагогическия съвет.

 

Чл. 22. Всеки член на детската градина може да подаде запитване, сигнал или жалба до Комисията по етика.

 

Чл. 23. Комисията по етика разглежда запитването, сигнала или жалбата и излиза с мотивирано становище.

Чл. 24. За неспазване на разпоредбите на Етичния кодекс на детската градина се налагат санкции.

 

Чл. 25. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си на заседание на педагогическия съвет.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (1) Запознаването с разпоредбите на Етичния кодекс на детската градина се извършва в 7-дневен срок от утвърждаването му.

(2) В случай на отсъствие на служител, същият е длъжен да се запознае с настоящия кодекс след завръщането си на работа.

 

§ 2. При първоначално встъпване в длъжност, служителят се запознава с разпоредбите на този кодекс в 7-дневен срок от постъпване на работа.

 

§ 3. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му.

 

§ 4. Етичният кодекс на детската градина е съгласуван с Обществения съвет към детската градина, приет с Протокол от заседание на педагогическия съвет , и е утвърден със Заповед на директора на ДГ „Смехорани”.