ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 


 Предучилищното образование на децата в детската градина се провежда в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование:

,,Член1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.  
 (2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение.
  Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието.  
 (2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.  
 (3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.  
 (4) Участниците в образователния процес и институциите си партнират с общините и с други заинтересовани страни.  
 (5) Системата по ал. 1 включва и обучението, осъществявано от организациите на българите, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, както и от други организации и институции, посочени в глава шестнадесета.  "

,, . 3. (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.  
 (2) Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи: 
  1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;  
 2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;  
 3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;  
 4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;  
 5. запазване и развитие на българската образователна традиция;  
 6. хуманизъм и толерантност;  
 7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;  
 8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;  
 9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;  
 10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;  
 11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието. 
 Чл. 4. Държавата провежда образователна политика спрямо българите, живеещи извън Република България, и осигурява условия за пълноценното им интегриране в българската образователна система. "

,,Раздел ІІІ 
Цели на предучилищното и училищното образование  
  Чл. 5. (1) Основните цели на предучилищното и училищното образование са:  
  1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;  
 2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
  3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;  
 4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;  
 5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;  
 6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;  
 7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;  
 8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;  
 9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;  
 10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;  
 11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;  
 12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.   
(2) Държавата провежда политики за повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище. 
 Чл. 6. Системата на предучилищното и училищното образование осигурява условия за:  
 1. ранно детско развитие и подготовка на децата за училище;  
 2. придобиване на основно и средно образование и/или на професионална квалификация;  
 3. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез информално учене.  "

,,Раздел ІV
 Право на образование. Задължително предучилищно и училищно образование.

 Чл. 7. (1) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.  
 (2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.  
Чл. 8. (1) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.  
 (2) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.  
 (3) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.  
 (4) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.   
Чл. 9. (1) Задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и в общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците.  
 (2) Училищното образование в държавните и в общинските училища е безплатно и след задължителната училищна възраст за:  
 1. българските граждани;  
 2. гражданите на друга държава членка;  
 3. гражданите на трети държави:  
 а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;  
 б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за членовете на техните семейства;  
 в) приети по актове на Министерския съвет;  
 г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;  
 д) за които това е предвидено в специален закон;  
 е) търсещи или получили международна закрила в страната.  
 (3) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища в Република България при условията и по реда за българските граждани.  
 (4) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците. Не се заплащат такси и за явяване на държавни зрелостни изпити и на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията с цел придобиване на средно образование.   
(5) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети държави, навършили задължителната училищна възраст, се обучават в държавните и в общинските училища срещу заплащане на такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. 
  Чл. 10. (1) За осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците, както и за училищното образование на учениците по чл. 9, ал. 2, частните детски градини и частните училища може да получават държавна субсидия при условията и по реда на този закон.  
 (2) Включването на частните детски градини и частните училища в системата на държавно финансиране се извършва по тяхно заявление, направено по ред, определен с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.  
 (3) Когато частните детски градини и частните училища получават държавна субсидия, те могат да извършват дейности срещу заплащане само извън финансираните от държавата.  
 (4) Частните детски градини и частните училища, които са включени в системата на държавно финансиране, осигуряват възможност 20 на сто от приеманите в тях деца и ученици, в това число деца и ученици с изявени дарби и/или със специални образователни потребности, да се обучават без заплащане на дейностите по ал. 3.  
 (5) Приемът на деца и ученици по реда на ал. 4 се извършва в началото на всяка учебна година – за детските градини, и в началото на всяка образователна степен – за училищата, при условия и по ред, определени в правилника на съответната институция.  
Чл. 11. (1) Предучилищното и училищното образование в Република България е светско.  
 (2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.  
 Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.  
 (2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители.

 Глава втора
 ЕЗИК В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
 Чл. 13. (1) Официалният език в системата на предучилищното и училищното образование е българският.  
 (2) Предучилищното и училищното образование се осъществяват на български език с изключение на случаите, предвидени в този закон.  
 (3) В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни предмети може да се изучават на чужд език в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план.   
(4) В училищата, които обучават в съответствие както с държавните образователни стандарти, така и с изискванията на друга държава членка, учебните предмети може да се изучават на чужд език с изключение на учебния предмет Български език и литература.  
 (5) Изучаването и използването на българския език в системата на предучилищното и училищното образование е право и задължение на всеки български гражданин.  
 (6) Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и майчиния си език при условията и по реда на този закон и под грижата и контрола на държавата. 
 Чл. 14. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование е осигуряват условия за усвояване на български книжовен език.  
 (2) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца и ученици, които се обучават в системата на предучилищното и училищното образование.  
 (3) Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч. 
 Чл. 15. Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на предучилищното и училищното образование чрез:  
 1. обучение по образователното направление и по учебния предмет Български език и литература;  
 2. обучение по останалите образователни направления и учебни предмети, по които обучението се осъществява на български език;  
 3. процеса на общуване в системата на предучилищното и училищното образование. 
 Чл. 16. За децата и учениците, за които българският език не е майчин, се създават допълнителни условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната интеграция при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език.  
Чл. 17. (1) На пребиваващите в страната деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, независимо от тяхното гражданството, се осигурява безплатно обучение по български език при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език и в държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.   
(2) На пребиваващите в страната ученици в задължителна училищна възраст, чиито родители са граждани на други държави членки и упражняват трудова дейност на територията на Република България, се осигурява и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.  
 (3) В детските градини и училищата, в които се обучават деца и ученици, търсещи или получили международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява при необходимост допълнително обучение по български език при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език и в държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.  
Чл. 18. Усвояването на българския книжовен език се изразява във:  
 1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование по образователно направление Български език и литература;  
 2. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка; 
 3. спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни предмети, при дейностите по различните образователни направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в заниманията по интереси;  
 4. спазване на книжовноезиковите норми в системата на предучилищното и училищното образование при общуването на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с децата и учениците. 
 Чл. 19. Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението по всички учебни предмети, с изключение на Чужд език, Майчин език и на учебните предмети, които се изучават на чужд език. 
 Чл. 20. (1) Овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми на българския език от учениците е обект на проверка и оценка от учителя в учебните часове по учебния предмет Български език и литература.  
 (2) Степента на усвояване на българския книжовен език от учениците се установява и 
чрез националните външни оценявания.  
 (3) Спазването на книжовноезиковите норми в системата на предучилищното и училищното образование се подпомага и контролира от учителите и другите педагогически специалисти. 
 Чл. 21. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, с изключение на учебниците и учебните помагала по учебния предмет Чужд език, по учебния предмет Майчин език и по учебните предмети, които се изучават на чужд език, се съставят по начин, който осигурява условия за овладяване на книжовноезиковите норми на българския език."