ДЕЙНОСТИ В ДГ "СМЕХОРАНИ"

 

 

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   Ранното обучение по английски дава възможност на децата да усвояват чуждите езици по-лесно, да го правят с удоволствие, а наученото да остане завинаги. Организацията на обучението и учебните материали са подбрани по начин, който мотивира децата и им помага да развият положително отношение към чуждоезиковото обучение, което представлява: поднасяне на езика чрез популярни детски песни и игри на английски и усвояване на основни думи и изрази, свързани с имената на животните, числата, цветовете, частите на тялото и предметите от заобикалящия децата свят. 

   Чрез музика и забавни упражнения, заниманията целят да изградят у децата положителна първоначална нагласа към езика и желание за изучаването му.

Обучението по английски език се провежда от квалифициран педагог и преподавател по английски език- г- жа Иванка Кънева.

 

РУСКИ ЕЗИК

   Популяризирането на руския език е начин за приобщаване към руската култура чрез изучаване на стихотворения, песни, народни игри и драматизации на руски приказки.Всяка година децата имат възможност да изявят своите знания по руски език в Националния фестивал на руската поезия, песен и танц,, Пусть всегда будет солнце", където заемат призови места. 

Обучението по руски език се провежда от г-н Петър Синджирлиев, който е и зам. председател на областния съвет на движение "Русофили" - Шумен.

            

 


 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

 

   Спортът е комбинация от балет, гимнастика и игра с уреди. Треньорът по художествена гимнастика включва индивидуално обучение на всеки един уред – въже, обръч, топка, бухалки, лента и пръчки. Децата развиват правилно телосложение, стойка, походка, както и чувство за красота и ритъм.

   За края на учебната година се подготвя гимнастическа композиция под музикален съпровод и участие в мажоретния фестивал,, Мадарски конник". Заниманията се провеждат във физкултурният салон на детското заведение.
   Заниманията по художествена гимнастика се осъществяват от треньора- Мариола Спасова, която със своя всеотдаен труд винаги отвежда отборите си до челни места в републиканските и европейски мажоретни състезания.

 

 


 

 

 

ЛАТИНО ТАНЦИ

 

   Заниманията с този вид танци имат за цел развиването на определени двигателни качества, музикална култура, гъвкавост и артистичност.

   Ръководител на латино танците е хореографът - Роза Чанова.


 

ФУТБОЛ   

 

  Заниманията по футбол са съобразени с физиологичните особености на възрастовите групи. Основна цел на обучението е желанието за спортна активност и решаването на оздравителни задачи, възпитаване на чувство на отговорност и колективизъм.

  Tреньори - майстор на спорта Стоян Чешмеджиев и Огнян Николов.


 

НАРОДНИ ТАНЦИ

 

   Българските народни танци са неразделна част от българската култура и фолклор.В нашата детска градина искаме да дадем начало на любовта към народните танци и музика. Целта на заниманията са запознаване с традициите, разнообразието и красивите национални костюми на българския фолклор. Народните танци се водят от високо квалифициран преподавател с хореографско образование от танцов ансамбъл ,, Шумен"- Боряна Колева с корепетитор- музикалния педагог- Цветанка Александрова.
  
 

 

МУЗИКАЛНO СТУДИО

  

  Към детската градина е създадена вокална група от деца с певчески умения и талант, която се ръководи от музикален педагог- Веселина Дончева. Желанието ни е да развиваме музикалния усет, талант и гласови възможности у децата, които да намират изява в празници и певчески конкурси. 
 
 

 

 

 

 


 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

   Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата, освен голямата си роля за естетическото възпитание на децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към изучаване и претворяване на заобикалящия свят..
Работата в това направление има за цел- изработване на вкус към красивото, разбиране за непреходността на художествените ценности, уважение към труда и таланта на големите творци и желание за развитие на собствените способности. Децата се запознават с основни техники, различни изобразителни средства и материали, които ще ги отведат до опознаване на невероятния свят на изкуството. Със своите творения децата се включват в общински, областни и национални конкурси и изложби.

   Заниманията по изобразително изкуство се провеждат от специализиран педагог и художник- Мариана Петкова.


 

  • Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето;
  • Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата;
  • Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен; естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността;
  • Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират детето за по-добра изява;
  • дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-творческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура;
  • Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано;
  • Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекратявано, подновявано;
  • Децата не само се обучават. Те демонстрират успешно, със самочувствие и увереност постигнатото и усвоеното пред други деца и възрастни, наблюдават други практики, участват в конкурси, състезания, празници, тържества, форуми на изкуствата, на знанията и уменията; В края на учебната година всяка една от дейностите се представя на открит урок пред родителите и обществеността.

          Нашата детска градина предлага множество допълнителни педагогически услуги, съобразно разнородните интереси и желания на децата и техните родители.