ДЕЙНОСТИ В ДГ "СМЕХОРАНИ"

 

 

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   Ранното обучение по английски дава възможност на децата да усвояват чуждите езици по-лесно, да го правят с удоволствие, а наученото да остане завинаги. Организацията на обучението и учебните материали са подбрани по начин, който мотивира децата и им помага да развият положително отношение към чуждоезиковото обучение, което представлява: поднасяне на езика чрез популярни детски песни и игри на английски и усвояване на основни думи и изрази, свързани с имената на животните, числата, цветовете, частите на тялото и предметите от заобикалящия децата свят. 

   Чрез музика и забавни упражнения, заниманията целят да изградят у децата положителна първоначална нагласа към езика и желание за изучаването му.

Обучението по английски език се провежда от квалифициран педагог и преподавател по английски език- г- жа Иванка Кънева.

 

РУСКИ ЕЗИК

   Популяризирането на руския език е начин за приобщаване към руската култура чрез изучаване на стихотворения, песни, народни игри и драматизации на руски приказки.Всяка година децата имат възможност да изявят своите знания по руски език в Националния фестивал на руската поезия, песен и танц,, Пусть всегда будет солнце", където заемат призови места. 

Обучението по руски език се провежда от г-н Петър Синджирлиев, който е и зам. председател на областния съвет на движение "Русофили" - Шумен.

            

 


 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

 

   Спортът е комбинация от балет, гимнастика и игра с уреди. Треньорът по художествена гимнастика включва индивидуално обучение на всеки един уред – въже, обръч, топка, бухалки, лента и пръчки. Децата развиват правилно телосложение, стойка, походка, както и чувство за красота и ритъм.

   За края на учебната година се подготвя гимнастическа композиция под музикален съпровод и участие в мажоретния фестивал,, Мадарски конник". Заниманията се провеждат във физкултурният салон на детското заведение.
   Заниманията по художествена гимнастика се осъществяват от треньори от СКГХ "РИТМИК", които със своя всеотдаен труд винаги отвеждат отборите си до челни места в републиканските и европейски мажоретни състезания.

 

 

 

 


 

 

 

ЛАТИНО ТАНЦИ

 

   Заниманията с този вид танци имат за цел развиването на определени двигателни качества, музикална култура, гъвкавост и артистичност.

   Ръководител на латино танците е хореографът - Роза Чанова, която бе ръководител на групата до 2020 г.

 

 

 


 

ФУТБОЛ   

 

  Заниманията по футбол са съобразени с физиологичните особености на възрастовите групи. Основна цел на обучението е желанието за спортна активност и решаването на оздравителни задачи, възпитаване на чувство на отговорност и колективизъм.

  Tреньори - майстор на спорта Стоян Чешмеджиев и Огнян Николов.


 

НАРОДНИ ТАНЦИ

 

   Българските народни танци са неразделна част от българската култура и фолклор.В нашата детска градина искаме да дадем начало на любовта към народните танци и музика. Целта на заниманията са запознаване с традициите, разнообразието и красивите национални костюми на българския фолклор. Народните танци се водят от високо квалифициран преподавател с хореографско образование.
 
 
 
 

 
 
 

МУЗИКАЛНO СТУДИО

  

  Към детската градина е създадена вокална група от деца с певчески умения и талант, която се ръководи от музикален педагог- Веселина Дончева. Желанието ни е да развиваме музикалния усет, талант и гласови възможности у децата, които да намират изява в празници и певчески конкурси. 
 
 

 

 

 

 

 

 


 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

   Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата, освен голямата си роля за естетическото възпитание на децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към изучаване и претворяване на заобикалящия свят..
Работата в това направление има за цел- изработване на вкус към красивото, разбиране за непреходността на художествените ценности, уважение към труда и таланта на големите творци и желание за развитие на собствените способности. Децата се запознават с основни техники, различни изобразителни средства и материали, които ще ги отведат до опознаване на невероятния свят на изкуството. Със своите творения децата се включват в общински, областни и национални конкурси и изложби.

   Заниманията по изобразително изкуство се провеждат от специализиран педагог и художник- Мариана Петкова.


 

  • Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето;
  • Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата;
  • Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен; естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността;
  • Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират детето за по-добра изява;
  • дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-творческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура;
  • Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано;
  • Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекратявано, подновявано;
  • Децата не само се обучават. Те демонстрират успешно, със самочувствие и увереност постигнатото и усвоеното пред други деца и възрастни, наблюдават други практики, участват в конкурси, състезания, празници, тържества, форуми на изкуствата, на знанията и уменията; В края на учебната година всяка една от дейностите се представя на открит урок пред родителите и обществеността.

          Нашата детска градина предлага множество допълнителни педагогически услуги, съобразно разнородните интереси и желания на децата и техните родители.