НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

 

ДГ "Смехорани" обяви Дни на Отворените врати за седмицата

от 05.11 до 09.11.2018 година  /повече тук     

 

 

 

 

 

 ПОКАНА

   ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УН "СМЕХОРАНИ"

 

 

Най- учтиво каня членовете на училищното настоятелство "Смехорани", към детска градина "Смехорани", на заседание на УН, което ще се проведе на 04.10.2018 г. от 17, 30 ч.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Отчет за работата на УН "Смехорани" за учебната 2017/18 г. - председател;

3. Доклад- анализ за ОП в ДГ "Смехорани" за учебната 2017/18 г. -директор;

4. Финансов отчет- В. Йорданова, член на УС;

5. Отчет на събраните и изразходвани средства от концерта на ДГ - директор;

6. Разни.

 

 

Председател на УН"Смехорани"

Пресиян Чапликов

 

 

 

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРИ ДГ "СМЕХОРАНИ"

 

 

   Най- учтиво Ви каним на заседание на Обществения съвет към ДГ "Смехорани", което ще се проведе на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 17,30 ч.

   Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на ОС;

2. Избор на председател на ОС;

3. Запознаване с правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини;

4. Анализ на изпълнението на бюджета- докладва Десислава Добрева, счетоводител.

 

С уважение, 

Румяна Русева- директор на ДГ "Смехорани"

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНО 

15.05.2018 

   Информация относно изпълнението на бюджета е поместена в категория-

Профил на купувача

 

 

 

 

 

 

10.02.2018 г. 

ПОКАНА

 

На 15.02.2018 год. от 17,15 ч. ще се състои среща с представителите от всяка група на училищното настоятелство и обществения съвет!

От 17, 30 ч. ще се проведе обща родителска среща, на която ще присъства и психолог, г- жа Велева.

Моля, заповядайте!

 

 

 

02.02.2018 г. 

НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

В подменю Такси е поместена новата наредба за таксите в детската градина!

 

 

  

15.01.2018 г.  

 ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

 

Приемът на децата, родени през 2015 година, съгласно Наредбата за  прием, започва от 15. 01. 2018 година и ще продължи до 30. 04. 2018 година. Наредбата за прием на децата в детската градина е публикувана в секция Документи.

 

 

  

 

04.12.2017 г. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СВЪРЗАН С УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, Е ВЪВЕДЕНО ИЗИСКВАНЕ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ / ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/. ТО СЕ ИЗВЪРШВА ЕЖЕГОДНО ОТ КОМИСИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

МОЖЕТЕ ДА НИ БЪДЕТЕ ПОЛЕЗНИ, АКО ПОПЪЛНИТЕ „ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ” И ЧЕСТНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ИЗКАЖЕТЕ СВОЕТО МНЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ПРОУЧВАНЕТО Е АНОНИМНО И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ОТ КОМИСИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

АНКЕТАТА С ВЪПРОСИ КЪМ ВАС МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ, ПОПЪЛНИТЕ И ПОСТАВИТЕ В КУТИЯ , НАМИРАЩА СЕ ВЪВ ФОАЙЕТО НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!